Thứ 3, ngày 11/04/2017
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An đệ trình Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016
Thứ 2, ngày 17/10/2016
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 7, ngày 14/05/2016
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An trân trọng kính mời Qúy Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Thứ 6, ngày 29/04/2016
Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 14/04/2016
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2016)
Thứ 6, ngày 01/04/2016
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.
Thứ 2, ngày 21/03/2016
Hôi đồng Quản trị Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An xin thông báo đến các cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản như sau:
Thứ 6, ngày 11/03/2016
Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bến Thủy trở thành công ty con đầu tiên của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 3, ngày 16/02/2016
Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Thứ 7, ngày 09/01/2016
Kính gửi: CTCP Khai thác Bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hoà
Thứ 4, ngày 30/12/2015
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

82 người đang online

242.122 lượt truy cập

Upcom NBS
QC