Bến đầu: Bến xe Quỳnh Lưu

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Quỳnh Lưu

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Dưới 16 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Cữa Lò

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành: 05h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 6 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Nam Đàn

Khởi hành: 13h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (13h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Nghĩa Đàn

Khởi hành: 06h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (06h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành: 05h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (xuất bến 06h00, 10h00, 11h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành: 6h15

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (06h05, 06h45, 00h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút có 1 chuyến xuất bến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành:

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (4h20, 4h30, 7h15)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Mường Xén

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 4h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Hòa Bình

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Châu

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành:

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Thanh Chương

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 12 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Thanh Chương

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 06h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Thanh Chương

Bến cuối: Bến xe Hòa Bình

Khởi hành:

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Hòa Bình

Bến cuối: Bến xe Thanh Chương

Khởi hành:

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Con Cuông

Khởi hành: 05h00'

Giá vé: 65.000 - 80.000

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 01h00'

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Mường Xén

Khởi hành: 01h00'

Giá vé: 100.000 - 110.000 - 140.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Hòa Bình

Khởi hành: 06h00'

Giá vé: Từ 85.000 - 95.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Đô Lương

Khởi hành: 07h00'

Giá vé: Từ 35.000 - 40.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 giờ/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Yên Thành

Khởi hành: 08h30'

Giá vé: Từ 30.000 - 35.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 giờ/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Tân Kỳ

Khởi hành: 03h30'

Giá vé: Từ 50.000 - 55.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 25 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Thanh Chương

Khởi hành: 04h30'

Giá vé: Từ 25.000 - 35.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Quế Phong

Khởi hành: 4h40

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Quỳ Châu

Khởi hành: 10h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Nghĩa Đàn

Khởi hành: 4h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Yên Thành

Khởi hành: 6h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Con Cuông

Khởi hành: 10h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (10h00, 10h30, 11h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Mường Xén

Khởi hành: 17h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (17h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Thanh Chương

Khởi hành: 11h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (11h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Tân Kỳ

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (9h00, 11h00, 11h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Cẩm Xuyên

Khởi hành: 8h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (8h00, 11h30, 16h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Hương Khê

Khởi hành: 5h45

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ngày (5h45, 10h00, 13h00, 14h00, 15h30)

Xem chi tiết »

VIDEO

Giới thiệu các dự án trọng điểm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

21 người đang online

638.042 lượt truy cập

Upcom NBS
QC