Bến đầu: Bến xe Quỳnh Lưu

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Cửa Lò

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành: 06h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (6h00,12h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến ; 15 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Nam Đàn

Khởi hành: 14h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (14h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Nghĩa Đàn

Khởi hành: 14h00

Giá vé: Từ 65.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (14h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành: 7h00

Giá vé: Từ 75.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 4 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 3h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến; 38 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành: 6h15

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 phút/chuyến, 16 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 4h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 phút/chuyến; 19xe/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Cửa Lò

Khởi hành: 13h30

Giá vé: Từ 80.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (13h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Miền Trung

Khởi hành: 4h00

Giá vé: Từ 70.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 6h00

Giá vé: Từ 70.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (06h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Bắc Vinh

Khởi hành: 4h25

Giá vé: Từ 55.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 8h00

Giá vé: Từ 55.000

Loại xe: Từ 16 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (8h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Mường Xén

Bến cuối: Bến xe Bắc Vinh

Khởi hành: 1h00

Giá vé: 100.000 - 150.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Hòa Bình

Bến cuối: Bến xe Bắc Vinh

Khởi hành: 2h00

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Hòa Bình

Bến cuối: Bến xe Thanh Chương

Khởi hành: 11h20

Giá vé: Từ 80.000

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (11h20, 12h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Mường Xén

Khởi hành: 01h00'

Giá vé: 100.000 - 150.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 35 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Hòa Bình

Khởi hành: 5h00'

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Quế Phong

Khởi hành: 3h45

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến; 38 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Nghĩa Đàn

Khởi hành: 7h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 12 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Yên Thành

Khởi hành: 7h15

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 6 chuyến/ngày (7h15,8h30,10h30,15h00,16h00,16h45)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Con Cuông

Khởi hành: 08h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (08h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Tân Kỳ

Khởi hành: 11h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (11h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Quỳnh Lưu

Khởi hành: 7h15

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 10 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Cửa Lò

Bến cuối: Bến xe Con Cuông

Khởi hành: 06h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (06h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Quỳnh Lưu

Khởi hành: 8h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Miền Trung

Khởi hành: 14h20

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (14h20)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Cửa Lò

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (5h30,13h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Nam Đàn

Khởi hành: 6h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Quỳnh Lưu

Khởi hành: 9h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (9h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Con Cuông

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (5h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Bắc Vinh

Khởi hành: 7h15

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (7h15)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Quỳnh Lưu

Khởi hành: 6h10

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Nam Đàn

Khởi hành: 12h45

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày(12h45)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Miền Trung

Khởi hành: 12h45

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (12h45)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Mường Xén

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Mường Xén

Bến cuối: Bến xe Quế Phong

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Tân Kỳ

Khởi hành: 6h30

Giá vé: Từ 50.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Quế Phong

Khởi hành:

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành:

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (9h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Quế Phong

Khởi hành:

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (6h15)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Dùng

Bến cuối: Bến xe Hòa Bình

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Từ 80.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày (5h00, 6h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Hòa Bình

Khởi hành: 4h00

Giá vé: Từ 70.000 (giường nằm)

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày (4h00, 15h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Hòa Bình

Bến cuối: Bến xe Tân Kỳ

Khởi hành: 6h30

Giá vé: Từ 70.000 (giường nằm)

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày (6h30, 18h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Hòa Bình

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Từ 60.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 4 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Hòa Bình

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 10h00

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ ngày (10h00, 13h00, 14h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Mường Xén

Bến cuối: Bến xe Miền Trung

Khởi hành: 6h30

Giá vé: Từ 100.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ ngày (6h30, 12h00, 21h00)

Xem chi tiết »

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

9 người đang online

1.010.696 lượt truy cập

QC