Bến đầu: Bến xe Quỳnh Lưu

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Cửa Lò

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành: 06h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (6h00,12h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến ; 15 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Nam Đàn

Khởi hành: 14h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (14h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Nghĩa Đàn

Khởi hành: 14h00

Giá vé: Từ 65.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (14h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành: 7h00

Giá vé: Từ 75.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 4 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 3h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến; 38 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành: 6h15

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 phút/chuyến, 16 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 4h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 phút/chuyến; 19xe/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Cửa Lò

Khởi hành: 13h30

Giá vé: Từ 80.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (13h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Miền Trung

Khởi hành: 4h00

Giá vé: Từ 70.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 6h00

Giá vé: Từ 70.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (06h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Bắc Vinh

Khởi hành: 4h25

Giá vé: Từ 55.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 8h00

Giá vé: Từ 55.000

Loại xe: Từ 16 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (8h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Mường Xén

Bến cuối: Bến xe Bắc Vinh

Khởi hành: 1h00

Giá vé: 100.000 - 150.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Hòa Bình

Bến cuối: Bến xe Bắc Vinh

Khởi hành: 2h00

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Hòa Bình

Bến cuối: Bến xe Thanh Chương

Khởi hành: 11h20

Giá vé: Từ 80.000

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (11h20, 12h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Mường Xén

Khởi hành: 01h00'

Giá vé: 100.000 - 150.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 35 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Hòa Bình

Khởi hành: 5h00'

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Quế Phong

Khởi hành: 3h45

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến; 38 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Nghĩa Đàn

Khởi hành: 7h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 12 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Yên Thành

Khởi hành: 7h15

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 6 chuyến/ngày (7h15,8h30,10h30,15h00,16h00,16h45)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Con Cuông

Khởi hành: 08h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (08h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Tân Kỳ

Khởi hành: 11h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (11h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Quỳnh Lưu

Khởi hành: 7h15

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 10 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Cửa Lò

Bến cuối: Bến xe Con Cuông

Khởi hành: 06h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (06h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Quỳnh Lưu

Khởi hành: 8h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Miền Trung

Khởi hành: 14h20

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (14h20)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Cửa Lò

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (5h30,13h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Nam Đàn

Khởi hành: 6h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Quỳnh Lưu

Khởi hành: 9h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (9h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Con Cuông

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (5h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Bắc Vinh

Khởi hành: 7h15

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (7h15)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Quỳnh Lưu

Khởi hành: 6h10

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Nam Đàn

Khởi hành: 12h45

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày(12h45)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Miền Trung

Khởi hành: 12h45

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (12h45)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Mường Xén

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Mường Xén

Bến cuối: Bến xe Quế Phong

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Tân Kỳ

Khởi hành: 6h30

Giá vé: Từ 50.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Quế Phong

Khởi hành:

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành:

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (9h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Quế Phong

Khởi hành:

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (6h15)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Dùng

Bến cuối: Bến xe Hòa Bình

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Từ 80.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày (5h00, 6h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Hòa Bình

Khởi hành: 4h00

Giá vé: Từ 70.000 (giường nằm)

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày (4h00, 15h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Hòa Bình

Bến cuối: Bến xe Tân Kỳ

Khởi hành: 6h30

Giá vé: Từ 70.000 (giường nằm)

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày (6h30, 18h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Hòa Bình

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Từ 60.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 4 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Hòa Bình

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 10h00

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ ngày (10h00, 13h00, 14h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Mường Xén

Bến cuối: Bến xe Miền Trung

Khởi hành: 6h30

Giá vé: Từ 100.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ ngày (6h30, 12h00, 21h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: BX Móng Cái (Q.Ninh)

Khởi hành: 15h00

Giá vé: Từ 400.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 12 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Thượng Lý

Khởi hành: 5h30

Giá vé: 180.000 - 220.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 10 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Hải Dương

Khởi hành: 6h00

Giá vé: Từ 180.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 4 chuyến/ ngày (6h00, 8h00, 19h30, 20h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Trung Tâm TP Thái Nguyên

Khởi hành: 8h10'

Giá vé: 200.000 - 220.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ngày (8h10, 9h30, 18h30, 20h10)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)

Khởi hành: 4h50'

Giá vé: 200.000 - 350.000 (Limousine)

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 95 chuyến xe/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Thái Bình

Khởi hành: 06h00'

Giá vé: 150.000 - 180.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 4 chuyến/ngày (6h00, 13h00, 15h40, 23h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Nam Định

Khởi hành: 5h30'

Giá vé: 120.000 - 150.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 4 chuyến/ngày (5h30,12h00,12h30, 13h40)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến Xe Thanh Hóa

Khởi hành: 6h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 7 chuyến/ngày (6h30, 10h30, 11h30, 12h00 12h15, 13h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Miền Đông

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Từ 700.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (5h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: BX Ngã tư ga(TP.HCM)

Khởi hành: 6h00

Giá vé: 700.000 - 700.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (6h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: BX Lam Hồng(B.Dương)

Khởi hành: 6h00

Giá vé: Từ 650.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (6h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Thủ Dầu(B.Dương)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Từ 700.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: BX Phía Bắc TP Buôn Ma Thuật (Đắc Lắc)

Khởi hành:

Giá vé: 700.000 - 700.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 ngày/chuyến (5h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Gia Lai

Khởi hành:

Giá vé: Từ 500.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (12h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Quy Nhơn (Bình Định)

Khởi hành:

Giá vé: Từ 435.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (15h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Trung Tâm TP Đà Nẵng

Khởi hành: 19h00

Giá vé: 200.000 - 230.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 11 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: BX phía Bắc TP Huế

Khởi hành: 6h00

Giá vé: 170.000 - 200.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 12 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: BX phía Bắc TP Huế

Khởi hành: 9h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Đồng Hới

Khởi hành: 06h00

Giá vé: 95.000 - 120.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 16 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Quảng Bình

Khởi hành: 6h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 13 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Kỳ Anh

Khởi hành: 12h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 6 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: BX TP Hà Tĩnh

Khởi hành: 11h15

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Hương Sơn

Khởi hành: 7h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Đức Thọ

Khởi hành: 10h45

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (10h45)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Miền Đông

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Từ 700.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2chuyến/ngày (5h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: BX Lam Hồng(B.Dương)

Khởi hành: 11h00

Giá vé: Từ 700.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: BX Phía Bắc TP Buôn Ma Thuật (Đắc Lắc)

Khởi hành:

Giá vé: Từ 600.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (ngày chẵn âm lịch)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: BX phía Bắc TP Huế

Khởi hành:

Giá vé: Từ 170.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 ngày/ chuyến (05h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Từ 170.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 22 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Cửa Lò

Bến cuối: Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)

Khởi hành: 9h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 7 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: BX Lam Hồng(B.Dương)

Khởi hành: 21h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 45 chuyến/tháng

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: BX phía Bắc TP Huế

Khởi hành: 18h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (18h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)

Khởi hành: 8h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 16 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Bình Dương

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Từ 700.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 10 chuyến/ tháng (5h00, 21h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: BX Phía Bắc TP Buôn Ma Thuật (Đắc Lắc)

Khởi hành:

Giá vé: Từ 600.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ tháng (4h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Phước An (Đắc Lắc)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Từ 600.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ tháng (5h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)

Khởi hành: 11h00

Giá vé: Từ 170.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 6 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)

Khởi hành: 0h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 8 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: BX TP Hà Tĩnh

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (5h00,6h00,6h15)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Lệ Thủy

Khởi hành: 11h30

Giá vé: 120.000 - 150.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Sơn La

Khởi hành:

Giá vé: Từ 345.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (18h00')

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: BX Móng Cái (Q.Ninh)

Khởi hành: 15h00

Giá vé: Từ 400.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 12 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: BX Phía Bắc TP Buôn Ma Thuật (Đắc Lắc)

Khởi hành:

Giá vé: Từ 650.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (6h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Cẩm Xuyên

Khởi hành: 8h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (8h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Hương Khê

Khởi hành: 07h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 10 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Bắc Ninh

Khởi hành: 12h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (12h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Bắc Giang

Khởi hành: 4h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 ngày 1 chuyến (04h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Cửa Lò

Bến cuối: Bến xe Trung Tâm TP Đà Nẵng

Khởi hành: 18h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (18h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Kỳ Anh

Khởi hành: 7h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (07h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Ba Đồn

Khởi hành: 4h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (4h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Cầu Rào(H.Phòng)

Khởi hành: 7h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (7h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)

Khởi hành: 8h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 16 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Trung Tâm TP Thái Nguyên

Khởi hành:

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (6h15,20h15)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Bắc Giang

Khởi hành:

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (8h00,20h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Gia Lai

Khởi hành: 10h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 chuyến/tháng (10h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Trung Tâm TP Đà Nẵng

Khởi hành:

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (15h00,17h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: BX Ngã tư ga(TP.HCM)

Khởi hành: 21h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 25 chuyến/tháng

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Kỳ Anh

Khởi hành: 6h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: BX Trung Tâm (Hà Tĩnh)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (5h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Trung Tâm TP Đà Nẵng

Khởi hành: 15h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (15h00,16h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Bắc Giang

Khởi hành: 7h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (7h00,20h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Cầu Rào(H.Phòng)

Khởi hành:

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (19h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: BX Móng Cái (Q.Ninh)

Khởi hành: 3h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 45 chuyến/tháng (3h00,14h50,15h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Trung Tâm TP Thái Nguyên

Khởi hành: 6h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (06h00,20h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Cẩm Xuyên

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (4h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Kon Tum

Khởi hành:

Giá vé: Từ 480.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (15h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Tuyên Quang

Khởi hành:

Giá vé: Từ 300.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (19h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe TP Điện Biên Phủ

Khởi hành: 15h30

Giá vé: Từ 530.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày (15h30 và 17h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Lai Châu

Khởi hành:

Giá vé: Từ 580.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (12h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Việt Trì

Khởi hành:

Giá vé: Từ 220.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (9h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến Xe Lâm Thao

Khởi hành:

Giá vé: Từ 220.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (22h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến Xe Hà Giang

Khởi hành:

Giá vé: Từ 500.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (16h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn

Khởi hành:

Giá vé: Từ 300.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (21h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Bắc Ninh

Khởi hành:

Giá vé: Từ 200.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (21h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Cát Bà

Khởi hành: 6h15

Giá vé: 180.000 - 220.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày (6h15, 21h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Trung Tâm TP Thái Nguyên

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Từ 200.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 ngày/ chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Bắc Ninh

Khởi hành: 7h00

Giá vé: Từ 200.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 4 chuyến/ ngày (7h00, 7h30, 20h00, 23h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Bắc Giang

Khởi hành: 7h00

Giá vé: Từ 200.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày (7h00, 20h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Cửa Ông (Quảng Ninh)

Khởi hành:

Giá vé: Từ 350.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (18h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Trung Tâm TP Đà Nẵng

Khởi hành: 16h00

Giá vé: Từ 230.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày (16h00, 16h15, 17h00, 18h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Phước An (Đắc Lắc)

Khởi hành:

Giá vé: Từ 600.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: ngày chẵn âm lịch (9h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Vũng Tàu

Khởi hành: 4h30

Giá vé: Từ 700.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (5h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)

Khởi hành: 3h30

Giá vé: Từ 180.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 9 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: BX Gia Nghĩa (Đắc Nông)

Khởi hành:

Giá vé: Từ 650.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ tháng (22h50)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Trung tâm TP Đồng Nai

Khởi hành:

Giá vé: Từ 700.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 15 chuyến/ tháng (16h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Bình Dương

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Từ 700.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 9 chuyến/ tháng (5h30, 6h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: BX Lam Hồng(B.Dương)

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Từ 700.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 8 chuyến/ tháng (5h30, 12h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Trung Tâm TP Đà Nẵng

Khởi hành: 14h00

Giá vé: Từ 300.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: BX Móng Cái (Q.Ninh)

Khởi hành: 14h00

Giá vé: Từ 300.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Thượng Lý

Khởi hành: 7h00

Giá vé: Từ 200.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày (7h00, 19h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Trung Tâm TP Thái Nguyên

Khởi hành:

Giá vé: Từ 200.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (20h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Từ 300.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Trung Tâm TP Thái Nguyên

Khởi hành: 20h00

Giá vé: Từ 200.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (20h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Bắc Ninh

Khởi hành: 18h30

Giá vé: Từ 200.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Đồng Hới

Khởi hành: 6h00

Giá vé: Từ 90.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (6h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Bắc Ninh

Khởi hành: 8h30

Giá vé: Từ 200.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Kỳ Anh

Khởi hành: 7h00

Giá vé: Từ 110.000

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (7h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)

Khởi hành: 6h00

Giá vé: Từ 170.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 7 chuyến/ ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Thượng Lý

Khởi hành: 7h00

Giá vé: Từ 170.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày (7h30, 20h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Thị xã Phước Long (Bình Phước)

Khởi hành: 3h00

Giá vé: Từ 650.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 8 chuyến/ tháng (3h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: BX Lam Hồng(B.Dương)

Khởi hành: 15h30

Giá vé: Từ 700.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (15h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Trung Tâm TP Đà Nẵng

Khởi hành: 16h00

Giá vé: Từ 220.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (16h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Dùng

Bến cuối: Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)

Khởi hành: 2h00

Giá vé: Từ 170.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ ngày (2h00, 11h00, 19h45, 20h30, 23h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Dùng

Bến cuối: Bến xe Trung Tâm TP Đà Nẵng

Khởi hành: 13h00

Giá vé: Từ 220.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ ngày (13h00, 18h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Xiêng Khoảng (Lào)

Khởi hành: 6h00

Giá vé: 320.000 - 400.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (6h00, 6h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Luông PraBang (Lào)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: 700.000 - 800.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (6h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe Viên Chăn (Lào)

Khởi hành: 3h00

Giá vé: Từ 450.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (3h hoặc 22h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Thà khec

Khởi hành: 5h15

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Bắc Vinh

Bến cuối: Bến xe UdomXay (Lào)

Khởi hành: 13h00

Giá vé: 700.000 - 800.000

Loại xe: Từ 45 đến 50 chỗ ngồ

Tần xuất: 1 chuyến/ ngày (13h00)

Xem chi tiết »

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

7 người đang online

993.022 lượt truy cập

QC