Bến đầu: Bến xe Quỳnh Lưu

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Quỳnh Lưu

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Dưới 16 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Cữa Lò

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành: 05h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 6 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Nam Đàn

Khởi hành: 13h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (13h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Nghĩa Đàn

Khởi hành: 06h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (06h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành: 05h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (xuất bến 06h00, 10h00, 11h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quế Phong

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Quỳ Hợp

Khởi hành: 6h15

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Con Cuông

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (06h05, 06h45, 00h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút có 1 chuyến xuất bến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Tân Kỳ

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành:

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (4h20, 4h30, 7h15)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Mường Xén

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 4h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Hòa Bình

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Châu

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành:

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Thanh Chương

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 12 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Thanh Chương

Bến cuối: Bến xe Chợ Vinh

Khởi hành: 06h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Thanh Chương

Bến cuối: Bến xe Hòa Bình

Khởi hành:

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Hòa Bình

Bến cuối: Bến xe Thanh Chương

Khởi hành:

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Con Cuông

Khởi hành: 05h00'

Giá vé: 65.000 - 80.000

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Vinh

Khởi hành: 01h00'

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Mường Xén

Khởi hành: 01h00'

Giá vé: 100.000 - 110.000 - 140.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Hòa Bình

Khởi hành: 06h00'

Giá vé: Từ 85.000 - 95.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Đô Lương

Khởi hành: 07h00'

Giá vé: Từ 35.000 - 40.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 giờ/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Yên Thành

Khởi hành: 08h30'

Giá vé: Từ 30.000 - 35.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 giờ/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Tân Kỳ

Khởi hành: 03h30'

Giá vé: Từ 50.000 - 55.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 25 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Thanh Chương

Khởi hành: 04h30'

Giá vé: Từ 25.000 - 35.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Quế Phong

Khởi hành: 4h40

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Quỳ Châu

Khởi hành: 10h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Nghĩa Đàn

Khởi hành: 4h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Yên Thành

Khởi hành: 6h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Con Cuông

Khởi hành: 10h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (10h00, 10h30, 11h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Mường Xén

Khởi hành: 17h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (17h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Thanh Chương

Khởi hành: 11h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (11h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Tân Kỳ

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (9h00, 11h00, 11h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Cẩm Xuyên

Khởi hành: 8h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (8h00, 11h30, 16h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Hương Khê

Khởi hành: 5h45

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ngày (5h45, 10h00, 13h00, 14h00, 15h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: BX Móng Cái(Q.Ninh)

Khởi hành: 16h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (16h45, 17h15)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Bãi Cháy(Q.Ninh)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (5h00, 5h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Cẩm Phả(Q.Ninh)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Bãi Cháy(Q.Ninh)

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX Tam Bạc (Hải Phòng)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: 180.000 - 180.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 4 chuyến/ngày (5h30, 9h00, 10h00, 12h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Cầu Rào(H.Phòng)

Khởi hành: 06h30'; 07h30'; 08h00'; 21h30'; 21h45'

Giá vé: 180.000 - 200.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 12 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Niệm Nghĩa

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Hải Dương

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Từ 180.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Thái Nguyên

Khởi hành: 05h00'

Giá vé: 200.000 - 220.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ngày (5h00, 8h00, 15h30 và 20h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX Nước Ngầm(HN)

Khởi hành: 05h00'

Giá vé: 190.000 - 200.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến ghế ngồi (5h00, 15h00) và 23 chuyến giường nằm

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Mỹ Đình

Khởi hành: 04h00

Giá vé: 190.000 - 200.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 56 chuyến xe giường nằm/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Lương Yên(HN)

Khởi hành: 21h00'

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến xe giường nằm/ngày (21h30')

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: BX Nước Ngầm(HN)

Khởi hành: 13h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Mỹ Đình

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Thái Bình

Khởi hành: 06h00'

Giá vé: Từ 140.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 4 chuyến/ngày (xuất phát cùng lúc 06h00')

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Nam Định

Khởi hành: 5h30'; 12h30' và

Giá vé: 120.000 - 150.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Ninh Bình

Khởi hành: 12h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến Xe Thanh Hóa

Khởi hành: 6h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 6 chuyến/ngày (6h30, 10h30, 11h30, 12h00 12h15, 13h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến Xe Thanh Hóa

Khởi hành: 09h30

Giá vé: 90.000 - 110.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Miền Đông

Khởi hành: 5h30

Giá vé: 690.000 - 750.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 15 chuyến/ngày (5h30, 7h30, 6h00, 8h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX Ngã tư ga(TP.HCM)

Khởi hành: 6h00

Giá vé: 700.000 - 700.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (6h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX Lam Hồng(B.Dương)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: 650.000 - 650.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Thủ Dầu(B.Dương)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Bảo Lộc(L.Đồng)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: 650.000 - 700.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX Buôn Ma Thuật

Khởi hành:

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 ngày/chuyến (5h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX Buôn Ma Thuật

Khởi hành:

Giá vé: 700.000 - 700.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 ngày/chuyến (5h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX Gia Nghĩa (Đắc Nông)

Khởi hành: 6h00

Giá vé: 660.000 - 660.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 ngày/chuyến (06h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Đức Cơ (Gia Lai)

Khởi hành: 11h00

Giá vé: 500.000 - 500.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (11h00, 12h00, 13h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Quy Nhơn (Bình Định)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: 420.000 - 420.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Đã Nẵng

Khởi hành: 18h45

Giá vé: 220.000 - 220.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 16 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX phía Bắc TP Huế

Khởi hành: 05h30

Giá vé: 130.000 - 180.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: BX phía Bắc TP Huế

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 7 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX Lao Bảo (Quảng Trị)

Khởi hành: 6h00

Giá vé: 180.000 - 180.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (6h15, 6h45)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Quảng Bình

Khởi hành: 06h30

Giá vé: 95.000 - 110.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 13 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Quảng Bình

Khởi hành: 12h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (12h30, 13h00, 13h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Kỳ Anh

Khởi hành: 9h15

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 7 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Cẩm Xuyên

Khởi hành: 11h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Hương Khê

Khởi hành: 11h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: BX TP Hà Tĩnh

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: BX Trung Tâm(Hà Tĩnh)

Khởi hành: 6h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 20 phút/chuyến

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Hương Sơn

Khởi hành: 5h40

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 30 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: Bến xe Đức Thọ

Khởi hành: 9h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ngày (9h00, 10h45, 11h00, 11h30, 11h45)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Miền Đông

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2chuyến/ngày (5h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: BX Lam Hồng(B.Dương)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: BX Buôn Ma Thuật

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (ngày chẵn âm lịch)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: BX phía Bắc TP Huế

Khởi hành: 4h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: BX Gia Nghĩa (Đắc Nông)

Khởi hành: 3h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: Bến xe Mỹ Đình

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 18 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Đô Lương

Bến cuối: BX Nước Ngầm(HN)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 6 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Cữa Lò

Bến cuối: BX Nước Ngầm(HN)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Cữa Lò

Bến cuối: Bến xe Mỹ Đình

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: BX Lam Hồng(B.Dương)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày (ngày chẵn âm lịch)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: BX phía Bắc TP Huế

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (5h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: BX Nước Ngầm(HN)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nghĩa Đàn

Bến cuối: Bến xe Mỹ Đình

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: BX Lam Hồng(B.Dương)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2chuyến/ngày (5h00,5h30 - ngày chẵn âm lịch)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: BX Buôn Ma Thuật

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2chuyến/ngày (5h00,5h30 - ngày chẵn âm lịch)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: BX Gia Nghĩa (Đắc Nông)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2chuyến/ngày (5h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: BX KRông Pách(Đ.Lắc)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (5h00 - ngày chẵn âm lịch)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: BX phía Bắc TP Huế

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: BX Nước Ngầm(HN)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Nam Đàn

Bến cuối: Bến xe Mỹ Đình

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: BX Nước Ngầm(HN)

Khởi hành: 5h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất:

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Quỳ Hợp

Bến cuối: BX TP Hà Tĩnh

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/ngày

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Quảng Bình

Khởi hành: 12h15

Giá vé: 110.000 - 110.000

Loại xe: Từ 16 đến 25 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (12h15 và 12h45)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Sơn La

Khởi hành: 18h00

Giá vé: 345.000 - 345.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 3 chuyến/1 ngày (xuất phát cùng lúc 18h00')

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX Móng Cái(Q.Ninh)

Khởi hành: 16h30

Giá vé: 300.000 - 300.000

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 10 chuyến/ngày (16h30, 16h45, 18h15, 19h00, 19h15 và 20h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: Bến xe Kỳ Anh

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Từ 55.000

Loại xe: Từ 16 đến 30 chỗ ngồi

Tần xuất: 2 chuyến/ngày (5h30, 7h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX Trung Tâm(Hà Tĩnh)

Khởi hành: 5h30

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 5 chuyến/ ngày (5h30, 6h00, 9h30, 13h30 và 17h45)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX KRông Pách(Đ.Lắc)

Khởi hành: 5h30

Giá vé: 700.000 - 700.000

Loại xe: Từ 16 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 4 chuyến/ngày (5h30, 8h00, 9h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX Xiêng Khoảng(Lào)

Khởi hành: 6h00

Giá vé: 280.000 - 320.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 8 chuyến/ngày (6h00, 6h30)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX LuôngPRaBăng(Lào)

Khởi hành: 6h00

Giá vé: 600.000 - 600.000

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 1 chuyến/ngày (6h00)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Chợ Vinh

Bến cuối: BX Viên Chăn (Lào)

Khởi hành: 7h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 45 đến 51 chỗ ngồi

Tần xuất: 2chuyến/ngày (7h00,8h00 - ngày chẵn âm lịch)

Xem chi tiết »

Bến đầu: Bến xe Vinh

Bến cuối: BX Viên Chăn (Lào)

Khởi hành: 6h00

Giá vé: Đang cập nhật

Loại xe: Từ 25 đến 45 chỗ ngồi

Tần xuất: 4 chuyến/ngày (6h00)

Xem chi tiết »

VIDEO

Giới thiệu các dự án trọng điểm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

29 người đang online

666.192 lượt truy cập

Upcom NBS
QC