Thứ 3, ngày 20/06/2023
Số: 84/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023
Thứ 3, ngày 20/06/2023
Số: 85/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023
Thứ 5, ngày 01/06/2023
Kính gửi: Qúy cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thứ 2, ngày 29/05/2023
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 6, ngày 19/05/2023
Thông báo số: 67/TB-CTBX ngày 19 tháng 5 năm 2023
Thứ 4, ngày 08/06/2022
Sáng ngày 08/6/2022, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ an đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của các cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.911.300 cổ phần, chiếm 98,73% tổng số cổ phần đang lưu hành
Thứ 5, ngày 19/05/2022
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 6, ngày 29/04/2022
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 6, ngày 23/04/2021
Kính gửi: Qúy cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 25/03/2021
Kính gửi: Qúy cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 11/06/2020
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 6, ngày 15/05/2020
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 5, ngày 26/03/2020
Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

15 người đang online

805.790 lượt truy cập

QC