Thứ 2, ngày 20/05/2024
Thông báo số 62/TB-CTBX ngày 20/5/2024
Thứ 3, ngày 07/05/2024
Số: 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2024
Thứ 3, ngày 07/05/2024
Số: 53/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2024
Thứ 2, ngày 06/05/2024
Sáng ngày 06/5/2024, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ an đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham dự của các cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.934.300 cổ phần, chiếm 99,06% tổng số cổ phần đang lưu hành.
Thứ 3, ngày 09/04/2024
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 3, ngày 02/04/2024
Kính gửi: Qúy cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 2, ngày 01/04/2024
Thông báo số: 46/TB-CTBX ngày 01 tháng 4 năm 2024
Thứ 3, ngày 20/06/2023
Số: 84/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023
Thứ 3, ngày 20/06/2023
Số: 85/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023
Thứ 5, ngày 01/06/2023
Kính gửi: Qúy cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thứ 2, ngày 29/05/2023
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
Thứ 6, ngày 19/05/2023
Thông báo số: 67/TB-CTBX ngày 19 tháng 5 năm 2023
Thứ 4, ngày 08/06/2022
Sáng ngày 08/6/2022, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ an đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của các cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.911.300 cổ phần, chiếm 98,73% tổng số cổ phần đang lưu hành
Thứ 5, ngày 19/05/2022
Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

10 người đang online

993.004 lượt truy cập

QC