Thông báo thời gian chốt danh sách và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019

Ngày đăng tin   Thứ 3, ngày 28/05/2019 Số lượt xem   987 Lượt xem      Bản InBản In
Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

THÔNG BÁO

CHỐT DANH SÁCH VÀ THAM DỰ

HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

Kính mời:      Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I.                   Thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

-         Thời gian chốt danh sách: 16h00’ ngày 04 tháng 06 năm 2019

II.               Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

1. Thời gian  : 8h30’, thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019

2. Địa điểm   : Tại Hội trường lớn – Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An, số 77, đường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Nội dung   :

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

- Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ.

- Thông qua Tờ trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng giai đoạn 2 dự án bến xe phía Bắc – thành phố Vinh.

- Thông qua Tờ trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng dự án bến xe phía Nam – thành phố Vinh.

- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

            4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 04/06/2019.

- Quý Cổ đông tham dự Hội nghị hoặc được uỷ quyền tham dự, vui lòng mang theo giấy mời này, CMND, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) và tài liệu gửi kèm. Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Đỗ Thị Hải Như theo số ĐT: (0238)38 35 182     Ext (114)

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Hội nghị tại Website: www.benxenghean.com.vn  từ ngày 05/06/2019.

Trân trọng kính mời./.

      Vinh, ngày 28 tháng 05 năm 2019

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Vũ Phi Hổ

              

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

12 người đang online

138.923 lượt truy cập

QC