Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày đăng tin   Thứ 3, ngày 16/05/2017 Số lượt xem   1328 Lượt xem      Bản InBản In
Ngày 16/5/2017, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ an đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022 tại hội trường lớn Công ty với sự tham dự của các cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.104.800 cổ phần, chiếm 98,47% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Ông Vũ Phi Hổ (ở giữa) - Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tọa thông qua chương trình Đại hội

   Đại hội đã được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

-  Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022

-  Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

-  Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

-  Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

-  Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

-  Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

-  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016

-  Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh

-  Thông qua tờ trình về việc sửa đổi mục đích sử dụng đất tại số 77, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

-  Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh dự án xây dựng Bến xe phía Bắc thành phố Vinh

-  Thông qua chủ trương góp vốn đầu tư dự án BT Đồng Nai

 

   Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các thành viên như sau:

  • THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022:

1.     Ông Vũ Phi Hổ

2.     Ông Trần Minh Thành

3.     Ông Nguyễn Huy Hoàn

4.     Ông Nguyễn Trí Dũng

5.     Ông Phạm Quốc Tuấn

  • THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022:

1.     Ông Phạm Xuân Bích

2.     Ông Nguyễn Văn Chi

3.     Ông Vũ Hoàng Huynh

    Đại hội cũng đã biểu quyết nhất trí và thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ tán thành 100%.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

 

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

42 người đang online

242.030 lượt truy cập

Upcom NBS
QC