NBS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày đăng tin   Thứ 4, ngày 08/06/2022 Số lượt xem   704 Lượt xem      Bản InBản In
Sáng ngày 08/6/2022, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ an đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của các cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.911.300 cổ phần, chiếm 98,73% tổng số cổ phần đang lưu hành

Ông Trần Minh Thành – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chủ trì Đại hội

   Đại hội đã được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

-  Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027

-  Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

-  Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

-  Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

-  Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

-  Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022

-  Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

-  Thông qua tờ trình về các dự án đầu tư nhiệm kỳ 2022-2027

-  Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ phù hợp với ngành nghề kinh doanh mới.

   Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các thành viên như sau:

   + THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027:

1. Ông Vũ Phi Hổ

2. Ông Trần Minh Thành

3. Bà Nguyễn Thanh Giang

4. Ông Nguyễn Huy Hoàn

5. Ông Đào Viết Ánh

   + THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027:

1. Ông Đặng Thanh Vân

2. Ông Hoàng Thế Thọ

3. Ông Lê Hữu Cường

    Đại hội cũng đã biểu quyết nhất trí và thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ tán thành 100%.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

   Tại phiên họp HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 lần thứ nhất, HĐQT đã thống nhất bầu Ông Vũ Phi Hổ tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và quyết định bổ nhiệm lại Ông Trần Minh Thành giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An.

Toàn cảnh Đại hội

   Sang nhiệm kỳ 2022-2027, HĐQT Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An sẽ chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển dài hạn và những giải pháp mang tính đột phá hướng Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An tới mục tiêu trở thành một Công ty đa ngành nghề vững mạnh và khẳng định uy tín trên địa bàn Nghệ An và là một trong những đơn vị đầu tư kinh doanh Bến xe lớn nhất cả nước.

   Qúy cổ đông có thể tải file Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2022 - 2027 dưới đây.

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

40 người đang online

481.366 lượt truy cập

QC