Tham gia Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng tin   Thứ 7, ngày 18/05/2024 Số lượt xem   167 Lượt xem      Bản InBản In
Sáng ngày 18/5/2024, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắ

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

   Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Hoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 700 đại biểu tại điểm cầu trung tâm và hơn 3.800 đại biểu tại 82 điểm cầu trực tuyến tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

   Tại điểm cầu Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, với tổng số hơn 70 cán bộ, đảng viên và người lao động đã tham gia và tích cực lắng nghe Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Dung - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao đổi các nội dung Chuyên đề. Tiến sĩ nhấn mạnh, thực hành dân chủ là một trong những nội dung cốt lõi trong di sản dân chủ của Hồ Chí Minh trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng vào cách mạng Việt Nam ngay từ thời điểm đầu khi Việt Nam dành độc lập. Mục đích của thực hành dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh là làm cho ai cũng được hưởng quyền tự do. Thực hành cũng có nghĩa là phát huy dân chủ ngày càng đầy đủ, đúng đắn, thực chất hơn. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, điểm xuất phát là Dân mà mục tiêu hướng đích cũng là Dân.

   Thực hành dân chủ trong Đảng gắn liền với hiện tốt “tự phê bình và phê bình”; gắn với nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tích cực thực hành dân vận, thường xuyên thực hành đạo đức cách mạng, chú trọng gương mẫu của người lãnh đạo, từ cấp ủy tới đảng viên theo phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng về mọi mặt để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng lãnh đạo và cầm quyền vì dân.

   Từ những vấn đề mang tính chất lý luận, liên hệ với thực tiễn, báo cáo viên cũng khẳng định, muốn phát triển doanh nghiệp, phải dựa vào người lao động; dựa vào quần chúng nhân dân, đối tượng khách hàng,… doanh nghiệp không những cần chăm lo quyền lợi của người lao động mà còn chăm sóc khách hàng, chăm lo, đóng góp vào đời sống an sinh xã hội của người dân trên địa bàn. Cấp ủy, lãnh đạo ngoài việc quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, cần có những giải pháp để phát huy dân chủ tại doanh nghiệp, tạo môi trường, động lực để người lao động mạnh dạn góp ý kiến, tích cực lao động sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Dung - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi các nội dung Chuyên đề, giới thiệu bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

   Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, là thuộc tính tự nhiên, vốn có của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội luôn có tính thống nhất và quan hệ mật thiết, tạo tiền đề, cơ sở cho nhau cùng vận hành và phát triển. Nền dân chủ trong đời sống xã hội càng cao thì nhà nước pháp quyền và nguyên tắc pháp chế càng được củng cố và hoàn thiện, kỷ cương xã hội được bảo đảm và giữ vững. Kỷ cương xã hội là kết quả, là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội phải được bảo đảm trên cơ sở hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, nhất là dựa vào nhân dân; được thể hiện qua giám sát và phản biện xã hội, tạo dựng thói quen thảo luận, bày tỏ quan điểm, chính kiến của nhân dân về các vấn đề quan trọng của đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm

   Gắn với chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Dung đã giới thiệu những nội dung cốt lõi, quan trọng của bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết tái hiện những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, đường lối đổi mới đất nước chính là một trong những thành tựu nổi bật của Đảng ta, đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước. Qua các kỳ Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, đường lối đổi mới đã không ngừng được hoàn thiện trên tất cả các lĩnh vực, tiêu biểu là đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, xã hội, con người, đường lối an ninh, quốc phòng, đối ngoại; đặc biệt là đường lối xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

   Về tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo cáo viên nhấn mạnh, nội dung tác phẩm là sự chắt lọc, đúc kết từ nghiên cứu lý luận sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tác phẩm đã làm sáng tỏ sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam”; chỉ rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại trong tình hình mới. Tác phẩm là cuốn cẩm nang giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác đối ngoại, nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại. Đồng thời, tác phẩm góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch, cơ hội nhằm chống phá mối quan hệ đối ngoại, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

   Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Đình Viện, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hình thức phù hợp với điều kiện và tình hình của từng đơn vị trên cơ sở nội dung truyền đạt của báo cáo viên và tài liệu chuyên đề năm 2024 do Tỉnh ủy Nghệ An ban hành. Làm cho mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ học tập, làm theo để xây dựng từng tổ chức, cơ sở đảng và doanh nghiệp dân chủ, đoàn kết, gắn bó; mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động luôn tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

   Đối với việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải được triển khai thường xuyên, sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối; tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động đối với các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động của các doanh nghiệp phải tự soi vào bản thân mình để cố gắng trong lao động, sáng tạo, thực thi và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, vì mục tiêu cho chính bản thân mình, góp phần phát triển doanh nghiệp và cũng chính là góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về Nghệ An, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tin tức khác

VIDEO

Bến xe Nghệ An - Dấu ấn một chặng đường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bến xe Bắc Vinh: 0238.628.2299

Bến xe Chợ Vinh: 02383.842.627

Bến xe Đô Lương: 02383.713.897

5.890 người đang online

3.790.179 lượt truy cập

QC